امیرالمومنین علیه السلام:

درشگفتم که میبینم مردم،شب هنگام که برای ان ها غذا برده می شود،خودرا
به زحمت می اندازندوچراغی روشن می کنند که ببینندچه چیزی درشکم خود می ریزند
اما به هنگام تغذیه ی روح،چراغ عقل را باشعاع علم روشن نمیکنندتاازاثارمنفی نااگاهی
وثمراتی که دراعتقادات واعمالشان وجوددارددرامان بمانند.
شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید،ج20،ص:261