امیرالمِؤمنین علیه السلام:

عجب دارم از کسی که از رحمت خداناامید می شودو حال انکه

محو کننده گناهان را دراختیاردارد.

ازحضرت پرسیده شدمحوکننده گناهان چیست؟فرمودند:

توبه واستغفار

خودرابااستغفارخوشبو ومعطرسازیدتابوی بدگناهان شمارارسوانکند.

عین الحیوه صفحه187