سحرگاه چهارشنبه قدم درمسجدعشق می گذارم

دردلم شورعجیبی ست،بوی عطربهشت همه جاراپرکرده است...

وجمله ی روی بنر(من باامام زمانم عهدسربازی می بندم)

وعاشقانی که هرکدام به مناجات مشغولندوافتخارخادمی...

باخودم می گویم کاش روزی بشودنمازصبحم رابه امام زمان عجل الله

تعالی فرجه الشریف درهمین مکان اقتدا کنم!

قطعاان نماز زیباترین نمازم خواهدبود.


اللهم عجل لولیک الفرج