رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم می فرمایند:
 
به زیادی نمازوروزه وحج واحسان ومناجات های شبانه ی
 
ادم هانگاه نکنید.بلکه بهراستگویی و امانت داری آن هاتوجه کنید.