☔برای نجات ازاتش بایدچتری آسمانی برداشت ☔

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

ازمحراب تامعراج

مسجدبازاری,که هدیه ی آن بهشت است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

امتحان دوره تمهیدی

سواد رسانه‌ ای یعنی چه؟!


روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می گرفتیم و بعد از مدتی «کاربرد» کلمات در ساختن جمله ها و خواندن و نوشتن متون مختلف را آموختیم و بدین ترتیب «باسواد شدیم»! مجموعه ای از دانش ها در کنار مهارت ها به اضافه کاربردها در کنار هم، ما را با سواد کرد. 

رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن پیام خود را به گیرنده منتقل می کند. رفته رفته ابزارهای ارتباطی گسترش پیدا کرد و در عصر حاضر با ظهور رسانه های چاپی و الکترونیکی، رسانه های جمعی شکل گرفتند. مهم ترین تفاوت رسانه های امروزی آن است که می توانند پیام های خود را با سرعت زیاد به طیف وسیعی از مخاطبان برسانند.

همانطور که سواد خواندن و نوشتن به ما کمک می کند تا بتوانیم انواع جملات ساده و پیچیده را بفهمیم و معناهای متفاوتی از آن ها برداشت کنیم، سواد رسانه ای هم مهارتی است که با یادگیری آن می توانیم انواع رسانه ها و تولیدات رسانه ای را درک، تفسیر و تحلیل کنیم. هر رسانه مجموعه ای از نشانه های خاص خود را دارد که شناخت این نشانه ها در با سواد شدن ما نقش مهمی را ایفا می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

حیاوبخشندگی خداوند

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

برترین فضیلت


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شکوفه بهار

قتلگاه جوانان

 

 

 

فضای مجازی قتلگاه جوانان

به فرموده ی مقام معظم رهبری:ازهمان شیوه هایی که ضلالت رامنتشرمی کنندمااستفاده کنیم وهدایت رامنتشرکنیم.
باتوجه به شبهاتی که درباره ی فعالیت درفضای مجازی مطرح شده است که انجازمین دشمن است ومانبایدواردشویم درپاسخ گفته می شودیعنی مابنشینیم تاجوان هم دین وهم وطن مادراین فضاکشته شودومادست روی دست بگذاریم؟
همانطورکه رهبرمافرمودندمابایدباتخصص وهدفمندواردعرصه شویم ونگذاریم دشمن بیش ازاین پیشروی کند.مابه عنوان یک طلبه درقبال ان هامسوولیم.
 
تبلیغ درفضای مجازی
 
اقای قرائتی آیاتی درباره فضای مجازی آوردند.

در آیه ۶۷ سوره یوسف حضرت یعقوب به پسرانش موقع ورود به مصر گفتند از یک در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف وارد شوید؛ یعنی برای داشتن جوان ها نمی توان تنها از یک راه وارد شد؛ یعنی به جز راه فضای فیزیکی مثل مساجد باید از تمام امکانات فضای مجازی استفاده کنیم.
ودر آیه ۴سوره ابراهیم ما پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم و امروز فضای مجازی زبان نسل جوان است و بسیاری از اطلاعات خود را از این فضا جمع می کنند مردم دائما از فضای مجازی استفاده می کنند.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

مدیریت زمان درفضای مجازی


بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام:
ازدست دادن فرصت باعث اندوه می شود.{نهج البلاغه حکمت118}
یکی ازچیزهایی که امروزه باعث ازدست دادن فرصت می شودحضوربیش ازحددرفضاهای مجازی،بازی های رایانه ای،فیلم وسریال،شبکه های ماهواره ای وغیره می باشدکه بیش از20ملیون کاربرایرانی رابه خودجذب کرده است.
دردنیای امروزرسانه هابخش بزرگی اززندگی مردم رابه خوداختصاص داده اند
هرچندکه بسیاری ازمشکلات راحل واسان کرده اندولی بایدرسانه درخانواده مدیریت شودهمانطورکه کار،اقتصاد،تفریح،نظم درخانواده مدیریت می شود
چه بساعدم مدیریت باعث مشکلات جبران ناپذیروتزلزل خانواده شود.
درمدیریت رسانه ده اصل وجودداردکه بایدبه ان توجه شودتاهم خودمانوهم خانواده ازاسیب رسانه درامان باشند.
یکی ازاصول مهم درمدیریت رسانه مدیریت زمان است که توجه به ان بسیاراهمیت داردچراکه ممکن است ماساعت هایی ازعمرمان که می تواند مفیدباشدرادر فضای مجازی بایک بازی یافیلم یامحیطی بی فایده هدربدهیم.وچه بساباعث اعتیادافرادبه این فضامی شود.
ازطرفی توجه به مدیریت زمان باعث ارامش ورضایت مامی شود همانطورکه درایات وروایات توصیه ی اکیدبرمدیریت زمان شده است .
🔶برخی ازاسیب های عدم مدیریت دررسانه:

✔بازماندن ازانجام امورروزمره ووظایف اصلی زندگی
✔افت تحصیلی وکاری درمحصلان وشاغلان
✔کاهش انگیزه وایجاداختلال درروابط اجتماعی
✔کاهش صمیمیت واختلال درروابط خانوادگی
✔اضطراب وافسردگی درپی انجام امورزندگی
✔افتادن دردام سودجویان وسوء استفاده کنندگان


🔷راه کارهای مدیریت زمان درفضای مجازی:
✔اختصاص زمان های مشخص به استفاده ازفضای مجازی
✔عدم مطالعات تمام نظرات ذیل سایت ها
✔استفاده ی هدفمندازاینترنت وپرهیزازوبگردی بی مورد
✔عدم مشارکت درگفتگوهای غیرضروری دونفره یاچندنفره درگروه ها
✔اکتفابه تعدادمحدودی ازگروه ها وکانال های عمومی
✔تمرکزروی مطلب موردنیازوعدم توجه به مطالب جذاب
✔بی توجهی به اتفاقات سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

پس بیاییم بامدیریت کردن زمان درزندگی چه فضای مجازی وچه زندگی حقیقی ازفرصت هایی که داریم به خوبی استفاده کنیم قبل ازانکه عمرماتمام شودوجزحسرت چیزی برای مانماند.۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

نقش رسانه درزندگی اجتماعی

 

 

 

تعریف رسانه:هروسیله ی انتقال پیام است که امروزه رسانه هادرانواع مختلف وجوددارد.

مهم ترین رسانه هاشامل 5بخش می باشند:

1)بازی های کامپیوتری

2)انیمیشن ها

3)فضای مجازی

4)ماهواره

5)فیلم وسریال

✔بازی های کامپیوتری:بازی های کامپیوتری به دلیل تعاملی بودن جذابیت بالایی دارندو بسیاراثرگذارهستندمخصوصاًبرای نوجوان هاوجوانان که روزانه23ملیون نفر3ساعت  بازی می کنند

بازی هایی مانندGTA که بسیارمخرب ذهن است محتوای بازی جهان بازاست وجوانان رادچاراسیب های روانی واخلاقی می کند

صحنه های جنسی که دربازی وجودداردکه بازیگرباصحنه های غیراخلاقی درکلوپ های شبانه ویاحتی خیابان مواجه می شود.

خشونت،دزدی،قبح زدایی ازمذهب،بلوغ زودرس،ناهنجاری های رفتاری ازاثاراین بازی به شمارمی رود.

مخصوصا اکثرکسانی که درفتنه ی 88اثرگذاشتندکسانی بودندکه بازی های GTA بازی کرده بودند.

بازیAssassincreed اساسین کرید

که رگه های مبارزه باتشیع دربخش هایی ازاین بازی مشهوداست.

بازی call ofdutyکال اف دیوتی

که ماجرای جنگی است که امریکایی هادرعراق به راه انداختندرابه تصویرمی کشدودیدن نمادهی اسلامی،اسامی ایمه و وحشتی که دراین بازی وجوددارد.

 

انیمیشن ها:کارتن هاکه هفته ای۲۳ ساعت ذهن بچه هادرگیران هاست دنیای پیش روفقط انیمیشن است ومیتواننددرکودکان تآثیرزیادی بگذارند.

 انیمیشن ها در قالب کارتون و بازی های رایانه ای تاثیر زیادی در روند رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان دارد.
کودکان در سنین پایین تر قادر به تمییز دادن بین دنیای واقعی و غیرواقعی نیستند و همانطور که شخصیت شان براساس همانندسازی و الگوبرداری از شخصیت های موجود در انیمیشن ها نیز می تواند روی آنها تاثیر بگذارد، بنابراین انیمیشن ها می توانند باعث فرهنگ سازی شوند و روی نگرش ها و ارزش های افرادی که نسل آینده را می سازند، تاثیر بگذارند و در شکل گیری شخصیت کودکان نقش عمده ای را ایفا کنند.

فضای مجازی:به علت تعاملی بودفضایی بسیارتآثیرگذاراست وبزرگترین تهدیداست دراین فضاسعی می شودباالقاتفکروهدایت افکارفکروذهن جوانرابه سمت انحراف بکشاند

بایددراین فضابااگاهی واردشدکه اگراینطورنباشدبه فرموده ی رهبرعزیزمان به قتلگاه تبدیل میشود.

 

ماهواره ها:منشافسادهستندکه آرام وبی سروصداولی به شدت تاثیرگذارهستندبانمایش فیلم وسریال های غیراخلاقی قلب وعقل راتحت ناثیرقرارمیدهندوقبح زدایی می کنند.

 

موسیقی:ذاتابدنیست  ولی اگربه گفته ی شهیداوینی اهنگ غلبه برمحتواداشته باشدنبایدگوش داد.این رسانه به علت فراگیربودن بسیاراثرگذارمی باشدوهمه جادردسترس است.

 

فیلم وسریال:بادردست گرفتن قلب ومغزبه طورغیرمستقیم به جوان ماالقاتفکرمی کندوارام ارام باتاثیرگذاری زیادخواسته ی خودراتحمیل میکند.درفیلم24فصل هفتم تاثیرگداری آن بسیارمشهوداست.

مابایدبادانش کافی وارداین فضاورسانه شویم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

نمازامام زمان نمازعشق
نمازامام صاحب الزمان{عجل الله تعالی فرجه الشریف}

واین نقل ازلفظ مبارک امام زمان( عجل الله )است که

"فمن صلّیهما فکأنّما صلّی فی البیت العتیق"

یعنی هرکس این دورکعت نمازرابگذاردچنان باشدکه دورکعت نمازدرکعبه گذارده است.

چون فاتحه راخواندوبه "ایاک نعبدوایاک نستعین "برسدصدباران رابگویدوپس ازان فاتحه راتااخربخواندورکعت دوم راهم به همین طریق بگذاردودررکوع وسجودهفت بارتسبیح بگویدچون نمازش تمام شد یکمرتبه لااله الاالله بگویدوتسبیح حضرت فاطمه زهرا(علیهماالسلام) وچون ازتسبیح فارغ شدسربه سجده بگذاردوصدبارصلوات برپیغمبروالش "صلی الله علیه واله "بفرستد.

پی نوشت:

النجم الثاقب/حکایت اول/ص 383

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

توبه ی نصوح

امیرالمِؤمنین علیه السلام:

عجب دارم از کسی که از رحمت خداناامید می شودو حال انکه

محو کننده گناهان را دراختیاردارد.

ازحضرت پرسیده شدمحوکننده گناهان چیست؟فرمودند:

توبه واستغفار

خودرابااستغفارخوشبو ومعطرسازیدتابوی بدگناهان شمارارسوانکند.

عین الحیوه صفحه187

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شکوفه بهار

وادی عشق


سحرگاه چهارشنبه قدم درمسجدعشق می گذارم

دردلم شورعجیبی ست،بوی عطربهشت همه جاراپرکرده است...

وجمله ی روی بنر(من باامام زمانم عهدسربازی می بندم)

وعاشقانی که هرکدام به مناجات مشغولندوافتخارخادمی...

باخودم می گویم کاش روزی بشودنمازصبحم رابه امام زمان عجل الله

تعالی فرجه الشریف درهمین مکان اقتدا کنم!

قطعاان نماز زیباترین نمازم خواهدبود.


اللهم عجل لولیک الفرج

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شکوفه بهار