پ


پیامبر صلی الله علیه واله فرمود:خدیجه علیهاالسلام پیشگام زنان عالم درایمان به خدا وپیامبرصلی الله علیه واله است.
اوهمانندفاطمه علیهاالسلام،مریم واسیه بهترین زنان عالم است.

ونیزفرمودند:خدابهترازاوبه من نداده زمانی به من ایمان اوردکه مردم مقام نبوت مراانکارکردند،
هنگامی که مردم مرامحروم کردند،مرادرمال خودشریک کردوخدانسل مراازاوقرارداد.