بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام:
ازدست دادن فرصت باعث اندوه می شود.{نهج البلاغه حکمت118}
یکی ازچیزهایی که امروزه باعث ازدست دادن فرصت می شودحضوربیش ازحددرفضاهای مجازی،بازی های رایانه ای،فیلم وسریال،شبکه های ماهواره ای وغیره می باشدکه بیش از20ملیون کاربرایرانی رابه خودجذب کرده است.
دردنیای امروزرسانه هابخش بزرگی اززندگی مردم رابه خوداختصاص داده اند
هرچندکه بسیاری ازمشکلات راحل واسان کرده اندولی بایدرسانه درخانواده مدیریت شودهمانطورکه کار،اقتصاد،تفریح،نظم درخانواده مدیریت می شود
چه بساعدم مدیریت باعث مشکلات جبران ناپذیروتزلزل خانواده شود.
درمدیریت رسانه ده اصل وجودداردکه بایدبه ان توجه شودتاهم خودمانوهم خانواده ازاسیب رسانه درامان باشند.
یکی ازاصول مهم درمدیریت رسانه مدیریت زمان است که توجه به ان بسیاراهمیت داردچراکه ممکن است ماساعت هایی ازعمرمان که می تواند مفیدباشدرادر فضای مجازی بایک بازی یافیلم یامحیطی بی فایده هدربدهیم.وچه بساباعث اعتیادافرادبه این فضامی شود.
ازطرفی توجه به مدیریت زمان باعث ارامش ورضایت مامی شود همانطورکه درایات وروایات توصیه ی اکیدبرمدیریت زمان شده است .
🔶برخی ازاسیب های عدم مدیریت دررسانه:

✔بازماندن ازانجام امورروزمره ووظایف اصلی زندگی
✔افت تحصیلی وکاری درمحصلان وشاغلان
✔کاهش انگیزه وایجاداختلال درروابط اجتماعی
✔کاهش صمیمیت واختلال درروابط خانوادگی
✔اضطراب وافسردگی درپی انجام امورزندگی
✔افتادن دردام سودجویان وسوء استفاده کنندگان


🔷راه کارهای مدیریت زمان درفضای مجازی:
✔اختصاص زمان های مشخص به استفاده ازفضای مجازی
✔عدم مطالعات تمام نظرات ذیل سایت ها
✔استفاده ی هدفمندازاینترنت وپرهیزازوبگردی بی مورد
✔عدم مشارکت درگفتگوهای غیرضروری دونفره یاچندنفره درگروه ها
✔اکتفابه تعدادمحدودی ازگروه ها وکانال های عمومی
✔تمرکزروی مطلب موردنیازوعدم توجه به مطالب جذاب
✔بی توجهی به اتفاقات سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

پس بیاییم بامدیریت کردن زمان درزندگی چه فضای مجازی وچه زندگی حقیقی ازفرصت هایی که داریم به خوبی استفاده کنیم قبل ازانکه عمرماتمام شودوجزحسرت چیزی برای مانماند.