سلام بنده دراینستاگرام هم فعالیت دارم خوشحال میشم اونجاهم من رودنبال کنید.