دریافت

 

امام زمان وارث حسین (علیه السلام )است  بیاییم ازحضرت ابالفضل (علیه السلام)درس امام زمانی بودن رایاد بگیریم...

اگرمقداری ازعمروجوانیت راخرج امامت کنی اوجوری جبران میکندکه تاابدشرمساراوخواهیدبود.