بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام علیکم 
باعنایت ولطف خداوندمتعال وبه یاری اقاصاحب الزمان (عجل الله) لیاقتی نصیبم شد تادنیای زیبای طلبگی راتجربه کنم وتوانستم قطره ای ازدنیای بی کران علوم دین رابیاموزم.
دراین دنیای پرازاتش وگناه که ماراازمسیرحق وعدالت وراستی دور
می کندوجنگ نرم برعلیه مااغازشده بایدچتری اسمانی برداریم 
وبه یاری امام زمانمان برویم .
این چترهامیتواندنماز،قران,اهل بیت ,امام زمان,اطاعت ازولی فقیه وهشیاری وبیداری واشنایی باابزارنرم که رسانه وفضای مجازیاست وغیره...باشد
تابتوانیم بردشمنان اسلام پیروزشویم ونگذاریم به اسلام کوچکترین ضربه ای بخوردهرکدام ازما میتوانیم به سهم 
خودمان باچتری که برمی داریم به ظهورامام زمانمان کمک
کنیم ومقدمات ظهوررامهیاکنیم.

من هم میخواهم دانسته هایم رادراین صفحه بادوستانم به اشتراک بگذارم باشدکه به لطف اقاصاحب (الزمان عجل الله)موفق شوم وبتوانم قدمی برای ظهورایشان برداشته باشم ان شاءالله