نمازامام صاحب الزمان{عجل الله تعالی فرجه الشریف}

واین نقل ازلفظ مبارک امام زمان( عجل الله )است که

"فمن صلّیهما فکأنّما صلّی فی البیت العتیق"

یعنی هرکس این دورکعت نمازرابگذاردچنان باشدکه دورکعت نمازدرکعبه گذارده است.

چون فاتحه راخواندوبه "ایاک نعبدوایاک نستعین "برسدصدباران رابگویدوپس ازان فاتحه راتااخربخواندورکعت دوم راهم به همین طریق بگذاردودررکوع وسجودهفت بارتسبیح بگویدچون نمازش تمام شد یکمرتبه لااله الاالله بگویدوتسبیح حضرت فاطمه زهرا(علیهماالسلام) وچون ازتسبیح فارغ شدسربه سجده بگذاردوصدبارصلوات برپیغمبروالش "صلی الله علیه واله "بفرستد.

پی نوشت:

النجم الثاقب/حکایت اول/ص 383