تعریف رسانه:هروسیله ی انتقال پیام است که امروزه رسانه هادرانواع مختلف وجوددارد.

مهم ترین رسانه هاشامل 5بخش می باشند:

1)بازی های کامپیوتری

2)انیمیشن ها

3)فضای مجازی

4)ماهواره

5)فیلم وسریال

✔بازی های کامپیوتری:بازی های کامپیوتری به دلیل تعاملی بودن جذابیت بالایی دارندو بسیاراثرگذارهستندمخصوصاًبرای نوجوان هاوجوانان که روزانه23ملیون نفر3ساعت  بازی می کنند

بازی هایی مانندGTA که بسیارمخرب ذهن است محتوای بازی جهان بازاست وجوانان رادچاراسیب های روانی واخلاقی می کند

صحنه های جنسی که دربازی وجودداردکه بازیگرباصحنه های غیراخلاقی درکلوپ های شبانه ویاحتی خیابان مواجه می شود.

خشونت،دزدی،قبح زدایی ازمذهب،بلوغ زودرس،ناهنجاری های رفتاری ازاثاراین بازی به شمارمی رود.

مخصوصا اکثرکسانی که درفتنه ی 88اثرگذاشتندکسانی بودندکه بازی های GTA بازی کرده بودند.

بازیAssassincreed اساسین کرید

که رگه های مبارزه باتشیع دربخش هایی ازاین بازی مشهوداست.

بازی call ofdutyکال اف دیوتی

که ماجرای جنگی است که امریکایی هادرعراق به راه انداختندرابه تصویرمی کشدودیدن نمادهی اسلامی،اسامی ایمه و وحشتی که دراین بازی وجوددارد.

 

انیمیشن ها:کارتن هاکه هفته ای۲۳ ساعت ذهن بچه هادرگیران هاست دنیای پیش روفقط انیمیشن است ومیتواننددرکودکان تآثیرزیادی بگذارند.

 انیمیشن ها در قالب کارتون و بازی های رایانه ای تاثیر زیادی در روند رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان دارد.
کودکان در سنین پایین تر قادر به تمییز دادن بین دنیای واقعی و غیرواقعی نیستند و همانطور که شخصیت شان براساس همانندسازی و الگوبرداری از شخصیت های موجود در انیمیشن ها نیز می تواند روی آنها تاثیر بگذارد، بنابراین انیمیشن ها می توانند باعث فرهنگ سازی شوند و روی نگرش ها و ارزش های افرادی که نسل آینده را می سازند، تاثیر بگذارند و در شکل گیری شخصیت کودکان نقش عمده ای را ایفا کنند.

فضای مجازی:به علت تعاملی بودفضایی بسیارتآثیرگذاراست وبزرگترین تهدیداست دراین فضاسعی می شودباالقاتفکروهدایت افکارفکروذهن جوانرابه سمت انحراف بکشاند

بایددراین فضابااگاهی واردشدکه اگراینطورنباشدبه فرموده ی رهبرعزیزمان به قتلگاه تبدیل میشود.

 

ماهواره ها:منشافسادهستندکه آرام وبی سروصداولی به شدت تاثیرگذارهستندبانمایش فیلم وسریال های غیراخلاقی قلب وعقل راتحت ناثیرقرارمیدهندوقبح زدایی می کنند.

 

موسیقی:ذاتابدنیست  ولی اگربه گفته ی شهیداوینی اهنگ غلبه برمحتواداشته باشدنبایدگوش داد.این رسانه به علت فراگیربودن بسیاراثرگذارمی باشدوهمه جادردسترس است.

 

فیلم وسریال:بادردست گرفتن قلب ومغزبه طورغیرمستقیم به جوان ماالقاتفکرمی کندوارام ارام باتاثیرگذاری زیادخواسته ی خودراتحمیل میکند.درفیلم24فصل هفتم تاثیرگداری آن بسیارمشهوداست.

مابایدبادانش کافی وارداین فضاورسانه شویم.