فضای مجازی قتلگاه جوانان

به فرموده ی مقام معظم رهبری:ازهمان شیوه هایی که ضلالت رامنتشرمی کنندمااستفاده کنیم وهدایت رامنتشرکنیم.
باتوجه به شبهاتی که درباره ی فعالیت درفضای مجازی مطرح شده است که انجازمین دشمن است ومانبایدواردشویم درپاسخ گفته می شودیعنی مابنشینیم تاجوان هم دین وهم وطن مادراین فضاکشته شودومادست روی دست بگذاریم؟
همانطورکه رهبرمافرمودندمابایدباتخصص وهدفمندواردعرصه شویم ونگذاریم دشمن بیش ازاین پیشروی کند.مابه عنوان یک طلبه درقبال ان هامسوولیم.
 
تبلیغ درفضای مجازی
 
اقای قرائتی آیاتی درباره فضای مجازی آوردند.

در آیه ۶۷ سوره یوسف حضرت یعقوب به پسرانش موقع ورود به مصر گفتند از یک در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف وارد شوید؛ یعنی برای داشتن جوان ها نمی توان تنها از یک راه وارد شد؛ یعنی به جز راه فضای فیزیکی مثل مساجد باید از تمام امکانات فضای مجازی استفاده کنیم.
ودر آیه ۴سوره ابراهیم ما پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم و امروز فضای مجازی زبان نسل جوان است و بسیاری از اطلاعات خود را از این فضا جمع می کنند مردم دائما از فضای مجازی استفاده می کنند.