لباس ظاهرت تمیزه،لباس باطنت چی؟


تاحالابهش فکرکردی؟وقتی یه لباس سفیدی می پوشی چقدرمراقبی

کثیف نشه،لک نیفته والوده نشه.ولی هیچ وقت فکرنمیکنیم که روح ما

باهرباردروغ وکارهای زشت چقدرالوده میشه واصلاحواسمون بهش نیست...